Monthly Archives: สิงหาคม 2012

รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วิทยาศาสตร์หรรษา

การอบรมปิโตรเลียมสำหรับครูวิทยาศาสตร์

ปิโตรเลียม


Read the rest of this entry

การทดลองใช้ weblog

ขณะนี้ ครูพิมพ์พร ดวงตา กำลังทดลองการทำ blog เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อดใจรออีกไม่นานนักเรียนจะได้เข้ามาใช้งานแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่นี่ค่ะ

การนำเสนอผลงานนักเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกคนที่เรียนรายวิชาวิทยศาสตร์ ว33101 ห้องใด หรือนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้นำเสนอผลงานให้ติดต่อด่วน

อบรม Social Media

แอบมาอบรม Social media เกี่ยวกับการสร้าง weblog เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เกือบถอดใจแล้วเพราะว่าสมัครไม่ได้เลย แต่มีวิทยากรใจดีมาช่วยแนะนำจึงสามารถสมัครได้เหมือนชาวบ้านเขา ต้องขอขอบคุณวิทยากรผู้ใจดี ที่มาช่วยในการจำรหัสผ่านนะคะ

เกมผักเบี้ยคำปฏิญาณ

1.ชื่อเกม…..เกมผักเบี้ยคำปฏิญาณ
2.วัตถุประสงค์
…..1.ให้สมาชิกรู้จักคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..2.เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องคำปฏิญาณ
3.จำนวนผู้เล่น….. ไม่เกิน 32 คน (4 หมู่)
4.สถานที่….. ในห้องหรือลาน
5.สื่อ-อุปกรณ์….. เขียนคำปฏิญาณในรูปผักเบี้ย ตัดเป็นชิ้น ไม่เกิน 12 ชิ้น ด้านหลังเป็นภาพกิจกรรม บพ. หรืออื่นๆ ซองละ 1 ชุด หมู่ละ 1 ซอง
6.ระยะเวลา …..3 – 5 นาที
7.วิธีเล่น
…..1.สมาชิกแต่ละหมู่นั่งล้อมวงในหมู่ของตนเอง
…..2.หัวหน้าหมวดเรียกหัวหน้าหมู่รับซองจิกซอว์ นำกลับไปที่หมู่
…..3.สมาชิกช่วยกันต่อเป็นภาพกิจกรรมก่อน และกลับอีกด้านเป็นข้อความ คำปฏิญาณ
…..4.ให้อ่านคำปฏิญาณของ บพ.พร้อมกัน
8.กติกา หมู่ไหนต่อเสร็จก่อนและถูกต้อง ชนะ
9.สรุปเกม
….. 1.สมาชิกรู้จักคำปฏิญาณ
…..2.สมาชิกร่วมกันทำงานในกลุ่ม
…..3.ใช้เป็นเกมนำเข้าสู่เรื่องการจัดกิจกรรมคำปฏิญาณ