Monthly Archives: ธันวาคม 2013

เกมรู้จักกฎผู้บำเพ็ญประโยชน์

1.ชื่อเกม….. รู้จักกฎผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.วัตถุประสงค์….. เพื่อให้สมาชิกรู้จักกฎ 10 ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
3.จำนวนผู้เล่น….. ไม่เกิน 32 คน
4.สถานที่ …..ในห้องหรือลาน
5.สื่อ-อุปกรณ์
…..1. บัตรคำกฎข้อละ 1 ใบ แบ่งเป็น 4 สี สีละ 10 ใบ (เป็นกฎข้อละ 1 ใบ)
…..2. กระดาษกาวหรือบลูแทก
…..6.ระยะเวลา 3 – 5 นาที
7.วิธีเล่น
…..1. หัวหน้าหมวดติดบัตรคำกฎไว้รอบห้อง หรือบริเวณเก้าอี้ ฝาผนัง สลับคละสี ระยะห่างกันพอสมควร
…..2. ให้สมาชิกไปหาบัตรคำเหล่านั้นโดยต้องเป็นสีเดียวกันทั้งหมู่ หมู่ไหนหาครบก่อนชนะ
…..3. ให้หมู่ที่หาครบอ่านบัตรคำแต่ละข้อ
…..4. ให้สมาชิกอ่านบัตรคำ
8.กติกา….. หมู่ไหนหาครบก่อนชนะ
9.สรุปเกม
…..1.สมาชิกรู้จักกฎ 10 ข้อของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..2.สมาชิกมีความสามัคคีกัน ในการช่วยกันหาบัตรคำ

(ใช้เป็นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน)

เกมความหมายของกฎผู้บำเพ็ญประโยชน์

1. ชื่อเกม ….ความหมายของกฎผู้บำเพ็ญประโยชน์
2.วัตถุประสงค์
….1.ให้สมาชิกรู้จักกฎ 10 ข้อ
….2.สมาชิกเข้าใจความหมายของกฎผู้บำเพ็ญประโยชน์
3.จำนวนผู้เล่น ไม่เกิน 32 คน
4.สถานที่ ในห้องหรือลาน
5.สื่อ-อุปกรณ์
….1.กระดาษขนาด A4 หมู่ละ 1 แผ่น
….2.ปากกาเมจิก
….3.บัตรคำกฎ 10 ข้อ
6.ระยะเวลา 5 นาที
7.วิธีเล่น
….1.ให้สมาชิกแต่ละหมู่หาความสัมพันธ์ของกฎ 10 ข้อกับอาหาร ธรรมชาติ สี ดอกไม้ ยกตัวอย่าง พร้อมเหตุผลมาข้อละ 1 ชนิด เช่น หมู่ 1 เรื่องอาหารที่สอดคล้องกับกฎ เลือกผัดผักรวมมิตรสัมพันธ์กับกฎข้อ 4 (เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่เป็นน้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ) หมู่ที่ 2 เรื่องดอกไม้ เลือกดอกมะเขือสัมพันธ์กับข้อ 5 (สุภาพอ่อนน้อม)
….2.ให้แต่ละหมู่นำเสนอพร้อมให้เหตุผล
8.กติกา –
9.สรุปเกม
….1.สมาชิกมีความเข้าใจว่ากฎสัมพันธ์ทุก ๆ สิ่งที่อยู่รอบตัว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต
….2.สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์
….3.สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม