Category Archives: กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 7 เรื่อง ระเบียบแถวของผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 7
เรื่อง ระเบียบแถวของผู้บำเพ็ญประโยชน์

จุดประสงค์ 1. สมาชิกสามารถบอกวิธีการเข้าแถวแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
…………….2. สมาชิกสามารถอธิบายวิธีการขยายแถวรูปเกือกม้าได้อย่างถูกต้อง

ให้สมาชิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วตอบลงในกระดาษคำตอบ
1. คำสั่ง “ตามระเบียบ .. พัก” สมาชิกจะปฏิบัติเช่นไร
…..1. แยกเท้าซ้ายไปด้านซ้าย มือแนบข้างลำตัว
…..2. แยกเท้าขวาไปด้านขวา มือแนบข้างลำตัว
…..3. แยกเท้าซ้ายไปด้านซ้าย มือไขว้หลังระดับขอบกระโปรง มือขวาจับข้อมือซ้าย
…..4. แยกเท้าขวาไปด้านขวา มือไขว้หลังระดับขอบกระโปรง มือขวาจับข้อมือซ้าย

2. หัวหน้าหมู่ควรอยู่ห่างจากผู้เรียกกี่ก้าว
…..1. 1 ก้าว …..2. 2 ก้าว …..3. 3 ก้าว …..4. 4 ก้าว

3. เมื่อสมาชิกมาเข้าแถว ควรอยู่ในท่าใด
…..1. ท่าพัก….. 2. ท่าตามระเบียบพัก….. 3. ตามสบายพัก …..4. ท่าใดก็ได้

4. สมาชิกคนใดปฏิบัติท่าพักได้ถูกต้อง
…..1. เกวลินยืนหย่อนเท้าใดเท้าหนึ่ง
…..2. พรรณนภายืนตรง มือทั้ง 2 ข้างแนบข้างลำตัว สายตามองไปข้างหน้า
…..3. นิโลบลยืนแยกเท้าขวา มือไขว้หลัง มือซ้ายจับข้อมือขวา
…..4. ราตรีแยกเท้าซ้าย มือไขว้หลัง มือขวาจับข้อมือซ้าย

5. ระยะห่างระหว่างหัวหน้าหมู่กับสมาชิกเป็นเท่าอย่างไร
…..1. 1 ช่วงแขน….. 2. 2 ช่วงแขน …..3. 3 ช่วงแขน …..4. 1 ช่วงศอก

ใช้ภาพต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6 – 8

6. ภาพใดถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าแถวตอนลึก …………………

7. ภาพใดถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าแถวหน้ากระดาน ………………………….

8. ภาพใดถูกต้องเกี่ยวกับการขยายแถวรูปเกือกม้า …………………………

9. อาจารย์กัลยารัตน์ทำท่า “เหยียดแขนทั้งสองข้างเสมอไหล่ แบมือหันฝ่ามือเข้าหากัน ปลายนิ้วชี้ไปด้านข้าง” เป็นการเรียกแถวแบบใด
…..1. ท่าตรง …..2. เข้าแถวหน้ากระดาน …..3. เข้าแถวตอนลึก….. 4. เข้าแถวรูปเกือกม้า

10. ประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจากการฝึกระเบียบวินัย
…..1. ร่างกายแข็งแรง สมส่วน …..2. บุคลิกภาพดี….. 3. เป็นมีวินัยในตนเอง …..4. ถูกทุกข้อ

หรือลองอ่านจาก SlideShare ก็ได้นะคะ

หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่ >>> แบบทดสอบที่ 7 ระเบียบแถวของผู้บำเพ็ญประโยชน์

ระเบียบแถวของผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ต่อ)

0a6

การเข้าแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ
หัวหน้าหมวด : มือกำทั้งสองข้าง เหยียดตรงออกไปข้างหน้าขนานกับพื้น งอข้อศอกขึ้นเป็นมุมฉาก หันหน้ามือหากัน
การเข้าแถว : ให้หมู่ที่ 1 มาเข้าแถวหน้ากระดานหน้าหัวหน้า หมวด ให้กึ่งกลางของหมู่ตรงหน้าหัวหน้าหมวด ห่างประมาณ 6 ก้าว หมู่ต่อๆ ไป ไปเข้าแถวหมู่หน้า กระดานด้านหลังหมู่ 1 ตามลำดับ ระยะต่อระหว่าง หมู่ 1 ช่วงแขน
การจัดแถว : ระยะเคียงระหว่างบุคคลในหมู่ ยกมือซ้ายขึ้น เท้าสะโพก สะบัดหน้าไปทางขวา

 

 

 

0a7
การเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม
หัวหน้าหมวด : มือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ำฝ่ามือเข้าหาตัวโบกผ่านลำตัว ประสานกันด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม
การเข้าแถว : ให้หมู่ 1 อยู่ซ้ายมือของหัวหน้าหมวด โดยหัวหน้าหมู่อยู่แนวเดียวกับหัวหน้าหมวด หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อๆไปอยู่ทางซ้ายมือของหมู่ 1 ตามลำดับจนคนสุดท้ายของหมู่สุดท้ายอยู่แนวเดียวกับหัวหน้าหมวด โดยหัวหน้าหมวดเป็นจุดศูนย์กลางไม่เว้นระยะหมู่
การจัดแถว : ระยะเคียงระหว่างบุคคล เช่นเดียวกับการเข้าแถวแบบหน้ากระดาน

0a8
การเข้าแถวรูปวงกลม
หัวหน้าหมวด : มือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ำฝ่ามือเข้าหาลำตัวโบกผ่านลำตัว ประสานกัน ด้านหน้าจดด้านหลังเป็นรูปวงกลม
การเข้าแถว : ให้หมู่ 1 อยู่ซ้ายมือหัวหน้าหมวด โดยหัวหน้าหมู่อยู่แนวเดียวกับหัวหน้าหมวด หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อๆไปอยู่ทางซ้ายมือของหมู่ 1 ตามลำดับจนคนสุดท้ายของหมู่สุดท้ายไปจดหัวหน้าหมู่ 1 หัวหน้าหมวดเป็นจุดศูนย์กลาง ไม่เว้นระยะหมู่
การจัดแถว : ระยะเคียงระหว่างบุคคล ปฏิบัติเช่นเดียวกับการจัดแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง

0a9
การเข้าแถวรัศมีหรือแถวล้อเกวียน

หัวหน้าหมวด : มือขวาแบคว่ำ กางนิ้วออกทุกนิ้วชูไปข้างหน้า ทำมุมประมาณ 45 องศา
การเข้าแถว : ให้ทุกหมู่เข้าแถวตอนหมู่หน้าหัวหน้าหมวด ห่างจากหัวหน้าหมวดประมาณ 6 ก้าวเป็นรูป รัศมี โดยให้หมู่ที่ 1 อยู่ทางซ้ายมือของหัวหน้าหมวด ทำมุมออกไปประมาณ 45 องศา หมู่ 2 และหมู่ต่อๆไปอยู่ทางด้านซ้ายของหมู่ 1 ตามลำดับจนถึงหมู่สุดท้าย จะอยู่ทางขวามือของ หัวหน้าหมวดทำมุมออกไปประมาณ 45 องศา ระยะต่อของหมู่ 1 ช่วงแขน ระยะเคียงของหัวหน้าหมู่พอสมควร
การจัดแถว : ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง

หน่วยที่ 5 ระเบียบแถวของผู้บำเพ็ญประโยชน์

0a1  ท่าพัก
คำสั่ง “พัก” ของผู้บำเพ็ญประโยชน์มีดังนี้
1. “พัก” คือ การหย่อนเข่าซ้าย หรือขวา
2. “ตามระเบียบพัก” คือ การแยกเท้าซ้ายออกไปด้านข้าง ห่างจากเท้าขวา
ประมาณ 1 ฟุต ยืนตัวตรง แขนทั้งสองไขว้หลังให้เสมอระดับเอว
มือขวาจับข้อมือซ้าย ให้น้ำหนักตัวอยู่ตรงกลาง ตามองตรงไป
ข้างหน้า
3. “ตามสบายพัก” คือ พักตามสบายแต่อยู่ในแถว

 

 

 

a02

ท่าตรง
1 ถ้าอยู่ในท่า “ตามระเบียบพัก” เวลาสั่ง “ตรง” ให้เท้าซ้ายชิดเท้าขวา
ปล่อยมือ ฝ่ามือทั้งสองแนบลำตัว
2. ถ้าอยู่ในท่า “พัก” เวลาสั่ง “ตรง” ให้กระตุกเข่าที่หย่อนให้ตรง
แขนตรง ฝ่ามือทั้งสองแนบลำตัว
3. ถ้าอยู่ในท่า “ตามสบายพัก” เวลาสั่ง “ตรง” ให้เข้าแถวให้เป็น
ระเบียบ ยืนตรง ฝ่ามือทั้งสองแนบลำตัว

 

 

 

 

0a3การเข้าแถวรูปเกือกม้า  มีวิธี ดังนี้
กำหนดให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นหมู่เชิญธง 3 คน
1. หัวหน้าหมวดสั่ง “หมู่เชิญธงเข้าประจำที่ ทำ” ผู้เชิญธง 3 คนเข้าแถวหน้ากระดานห่างจากผู้เรียก 3 ก้าว คนกลางอยู่ตรงหน้าหัวหน้าหมวด ชิดเท้าตรงแล้วอยู่ในท่า ”ตามระเบียบพัก”
2. หัวหน้าหมวดสั่ง “สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าแถวหลังกองเกียรติยศ 2 แถว ทำ” ทุกคนวิ่งมาเข้าแถวตอนลึกเรียงลำดับความสูงไปต่ำ ต่อหลังผู้ที่เป็นกองเกียรติยศ ให้จำนวนทั้ง 2 แถวเท่ากัน เมื่อมาถึงให้ชิดเท้าตรงแล้วอยู่ในท่า “ตามระเบียบ พัก”
3. หัวหน้าหมวดสั่ง “ขยายแถวรูปเกือกม้า ทำ” ทุกคนย่ำเท้า สมาชิกคนที่ 1 ก้าวเท้าออกมายืนอยู่ข้างหน้าของแต่ละแถว คนที่ 2, 3.. ทำเช่นเดียวกันจนหมด จะได้แถวรูปเกือกม้า เมื่อหัวหน้าหมวดออกคำสั่งเสร็จแล้ว ให้กลับหลังหัน เดินมายืนตรงหน้าเสาธงแล้วกลับหลังหัน หันหน้าเข้าแถวรูปเกือกม้า
4. หัวหน้าหมวดสั่ง “แถว-หยุด” ทุกคนหยุด (ให้ตบจังหวะเท้าเหมือนวิธีที่ 1)

 

 

 

0a4การเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง
หัวหน้าหมวด : เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่ มือแบ นิ้วทั้งห้าชิดกัน หันฝ่ามือเข้าหากันและขนานกัน
การเข้าแถว : (ถ้าหมู่เดียว) ให้มาเข้าแถวหน้าหัวหน้าหมวด หัวหน้าหมู่ ตรงหน้าหัวหน้าหมวดห่างประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่เข้าแถวหลังหัวหน้า หมู่ (ถ้ามีมากกว่า 1 หมู่) ให้หมู่ที่เป็นหลักเข้าแถวตอนตรงหน้าหัวหน้า หมวด ห่างประมาณ 6 ก้าว หมู่อื่นๆ เข้าแถวตอนเป็นแนวเดียวกันไป ทางซ้ายและทางขวาของหมู่หลัก ( เช่น ถ้ามี 5 หมู่ หมู่ 3 เป็นหมู่หลัก ถ้ามี 4 หมู่ หมู่ 2 และ หมู่ 3 เป็นหมู่หลัก )
การจัดแถว : ระยะต่อสุดช่วงแขนของสมาชิกยื่นไปจดหลังของผู้อยู่ ข้างหน้าทุกคนตามลำดับ และ ทุกคนอยู่ในท่า “ตามระเบียบ พัก” โดยอัตโนมัติ

 

0a5การเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว
หัวหน้าหมวด : เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปทางข้างเสมอแนวไหล่ มือแบ นิ้วทั้งห้าชิดกัน หันฝ่ามือไปข้างหน้า
การเข้าแถว : ให้เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดียวข้างหน้าหัวหน้าหมวด หมู่ที่ 1 อยู่ซ้ายมือหัวหน้าหมวด ให้กึ่งกลางของแถวอยู่ตรงหน้าหัวหน้าหมวด ห่างประมาณ 6 ก้าว
การจัดแถว : ใช้แขนขวาจดปลายศอกซ้าย ไม่เว้นระยะเคียงระหว่างหมู่ ทุกคนจัดแถวทางขวา

แบบทดสอบที่ 6 เรื่อง คติพจน์และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์

คติพจน์และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์

คติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
motto

เตรียมพร้อมเสมอ มีความหมายว่า เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ อันอาจเกิดได้ทุกโอกาส โดยพยายามเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และเตรียมของใช้บางอย่างที่จำเป็นติดตัวไว้เสมอ เช่น เตรียมเงินติดตัวไปพอที่จะใช้โทรศัพท์เมื่อจำเป็น มีกระดาษ ดินสอที่จะจดข้อความยามฉุกเฉิน และมีหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

คำขวัญของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

goodt

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลกต่างพยายามทำความดีทุกอย่าง อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งการทำความดี คือ การที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษนอกเหนือจากหน้าที่ประจำ

 

แบบทดสอบที่ 6
เรื่อง “คติพจน์และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์”

จุดประสงค์ 1. สมาชิกสามารถบอกคติพจน์และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้
…………….2. สมาชิกสามารถบอกความหมายและแนวทางในการปฏิบัติตนตามคติพจน์ และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้

ให้สมาชิกเติมเครื่องหมาย ⁄ หน้าข้อความที่คิดว่าถูก และเติมเครื่องหมาย × หน้าข้อความที่คิดว่าผิด
………………. 1. คติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์คือ เตรียมพร้อมเสมอ
………………. 2. ทำความดีอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เป็นคติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 3. MOTTO คือคติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 4. การช่วยเหลือที่บ้านทำงานบ้านถือเป็นการปฏิบัติตนตามคติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 5. การเตรียมของใช้ที่จำเป็นติดตัวด้วยตลอดเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง
………………. 6. สมาชิกพบคนเป็นลม สามารถหายาดมในกระเป๋านักเรียนมาช่วยผู้นั้นได้ ถือว่าได้ปฏิบัติตนตามคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 7. GOOD TURN คือคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 8. กระดุมหลุดแบบฉุกเฉิน การมีเข็ม-ด้ายเพื่อเย็บกระดุม จัดว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามคติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 9. การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะทำการสอบกลางภาค เป็นการปฏิบัติตนตามคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์
……………….10. ช่วยจูงเด็กข้ามถนน เป็นการปฏิบัติตนตามคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์

หรือดาวน์โหลดจาก SlideShare

หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่ >>> แบบทดสอบที่ 6 คติพจน์และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 5 เรื่อง กฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 5
เรื่อง “กฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์”

จุดประสงค์ 1.สมาชิกสามารถบอกกฎทั้ง 10ประการของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…………….2.สมาชิกสามารถวิเคราะห์กฎกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้

ให้สมาชิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วตอบลงในกระดาษคำตอบใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 1 – 9

ข้อ 1 ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
ข้อ 2 ซื่อสัตย์
ข้อ 3 ทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
ข้อ 4 เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่เป็นน้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ
ข้อ 5 สุภาพอ่อนน้อม
ข้อ 6 เมตตากรุณาต่อสัตว์
ข้อ 7 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง
ข้อ 8 อดทนต่อความยากลำบากด้วยใจร่าเริง
ข้อ 9 มัธยัสถ์
ข้อ 10 สุจริตพร้อมกายวาจาใจ

1. การใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า โดยเห็นถึงคุณค่าของเงิน แสดงว่าสมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อใด
…..1. ข้อ 5 …..2. ข้อ 7 …..3. ข้อ 9 …..4. ข้อ 10

2. การเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงใด ๆ ถือเป็นการปฏิบัติตนตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..1. ข้อ 1 …..2. ข้อ 3 …..3. ข้อ 5 …..4. ข้อ 8

3. การรู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่า ถือเป็นการปฏิบัติตนตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..1. ข้อ 4 …..2. ข้อ 6 …..3. ข้อ 7 …..4. ข้อ 9

4. การมีกิริยามารยาทเรียบร้อย สุขุมรอบคอบ นอบน้อม และมีมารยาทที่งดงามแบบไทย ๆ ถือเป็นการปฏิบัติตนตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..1. ข้อ 3 …..2. ข้อ 5 …..3. ข้อ 8 …..4. ข้อ 10

5. การระมัดระวังทรัพย์สมบัติทั้งของตนเองและของผู้อื่น ถือเป็นการปฏิบัติตนตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..1. ข้อ 1 …..2. ข้อ 2 …..3. ข้อ 9 …..4. ข้อ 10

6. กฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่จะทำให้สมาชิกเป็นคนน่ารัก น่าเอ็นดูและเป็นที่รักของผู้ที่พบเห็นโดยเฉพาะผู้ที่อาวุโสกว่า
…..1. ข้อ 1 …..2. ข้อ 4 …..3. ข้อ 5 …..4. ข้อ 9

7. การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ และค้างแรมด้วย กิจกรรมดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย หากสมาชิกทุกคนปฏิบัติตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..1. ข้อ 6 …..2. ข้อ 7 …..3. ข้อ 8 …..4. ข้อ 9

8. การมีเพื่อนนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเป็นประจำทุกปี และคณะนักเรียนให้การต้อนรับด้วยความรัก ความอบอุ่น แสดงว่าได้ปฏิบัติตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..1. ข้อ 4 …..2. ข้อ 6 …..3. ข้อ 8 …..4. ข้อ 10

9. การช่วยกันเก็บภาชนะที่ใส่อาหารหลังทานอาหารเรียบร้อยรวมถึงการทำความสะอาดโต๊ะอาหารของตนเอง การปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ แสดงว่าได้ปฏิบัติตนตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..1. ข้อ 1 …..2. ข้อ 3 …..3. ข้อ 6 …..4. ข้อ 9

10. เราสามารถเปรียบเทียบกฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์กับสิ่งใดทีใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุข ร่มเย็น
…..1. กฎหมาย….. 2. ศีลธรรม….. 3. วินัย….. 4. ประเพณีวัฒนธรรม

ลองทำดูนะคะ ได้ผลเป็นอย่างไรหรือมีข้อคำถามใด ติดต่อเพิ่มเติมที่  https://www.facebook.com/kruphimporn

หรือลองทำจาก SlideShare ดูนะคะ

หรือดาวน์โหลดชนิดไฟล์ pdf ที่ >>> แบบทดสอบที่ 5 กฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 4 เรื่อง คำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 4 เรื่อง “คำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์”

จุดประสงค์ 1.บอกคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้
…………….2.บอกหน้าที่อันพึงมีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้
…………….3.บอกวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นได้
…………….4.อธิบายความเชื่อและแนวทางการปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้

ให้สมาชิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วตอบลงในกระดาษคำตอบ
1. คำปฏิญาณตนของผู้บำเพ็ญประโยชน์มีกี่ข้อ
…….1. 2 ข้อ …….2. 3 ข้อ
…….3. 4 ข้อ …….4. 5 ข้อ

2. ข้อใดคือคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ข้อที่ 1
…….1.ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
…….2.ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
…….3.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อันพึงมี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
…….4.เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่น้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ

3. ข้อใดคือคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ข้อ 2
…….1. ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
…….2. ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
…….3. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อันพึงมี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
…….4. เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่น้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ

4. ข้อใดคือคำ ปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ข้อ 3
…….1. ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
…….2. ข้าพเจ้าเชื่อและจะปฏิบัติตามกฎของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์
…….3. ข้าพเจ้าจะทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
…….4.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

5. สิ่งใดที่ต้องกระทำในขณะปฏิญาณตนทุกครั้ง
…….1. จับมือทักทาย
…….2. ทำความเคารพ (Salute)
…….3. แสดงรหัส
…….4. การยืนตัวตรง มือแนบข้างลำตัว

6. คำปฏิญาณข้อใดที่แสดงถึงความเชื่อในคำปฏิญาณและจะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์
…….1. ข้อ 3 …….2. ข้อ 4
…….3. ข้อ 5……. 4. ข้อ 6

7. พรรณนภาจะยืนตรงเพื่อเคารพธงชาติทุกเช้าโดยไม่พูดคุยหรือเล่นกับเพื่อนเลย ถือว่าพรรณนภาปฏิบัติตามคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ข้อใด
…….1. ข้อ 1…….. 2. ข้อ 2
…….3. ข้อ 3 …….4. ถูกทุกข้อ

8.เกวลินมีความเชื่อในคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์แสดงว่าเกวลินปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณตนข้อใด
…….1. ข้อ 1 ……..2. ข้อ 2
…….3. ข้อ 3 …….4. ถูกทุกข้อ

9.ผู้บำเพ็ญประโยชน์จะต้องช่วยกันป้องกันประเทศให้พ้นจากการรุกรานของศัตรู ช่วยส่งเสริมประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทั้งนี้ด้วยกาปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยการเป็นพลเมืองดีของประเทศ เคารพกฎหมายบ้านเมือง เช่น กฎจราจร เป็นต้น ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อสถาบันใด
…….1. ชาติ …………………..2. ศาสนา
…….3. พระมหากษัตริย์ …….4. ถูกทุกข้อ

10.ปฏิบัติตนอย่างไรจึงได้ชื่อว่าช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
…….1. จูงคนแก่ข้ามถนน ……….2. นำอาหารไปเลี้ยงที่บ้านราชวิถี
…….3. ให้เงินแก่คนขอทาน……. 4. ถูกทุกข้อ

ลองทำดูนะคะ ได้ผลเป็นอย่างไรหรือมีข้อคำถามใด ติดต่อเพิ่มเติมที่  https://www.facebook.com/kruphimporn

หรือลองอ่านจาก SlideShare ดูนะคะ

หรือดาวน์โหลดชนิดไฟล์ pdf ได้ที่ >>> แบบทดสอบที่ 4 คำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์

กฎ คำปฏิญาณ คติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์

คำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์
1.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
3.ข้าพเจ้าเชื่อและจะปฏิบัติตามกฎของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
– หน้าที่ต่อชาติ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์จะต้องช่วยกันป้องกันประเทศให้พ้นจากการรุกรานของศัตรู ช่วยส่งเสริมประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยการเป็นพลเมืองดีของประเทศ เคารพกฎหมายบ้านเมืองเช่น กฎจราจร เป็นต้น
– หน้าที่ต่อศาสนา
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ควรจะมีศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพราะหลักของศาสนาทุกศาสนา มีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนเป็นคนดี ทำความดี ละเว้นความชั่ว ดังนั้นสมาชิกทุกคนควรมีหลักในการดำเนินชีวิตโดยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนาที่ตนนับถืออย่างเคร่งครัด
– หน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยการแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและดำรงตนตามพระบรมราโชวาทที่ทรงประทานแด่พสกนิกรเป็นประจำในโอกาสต่าง ๆ อยู่เสมอ

ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ควรหาโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลัง และความสามารถโดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทน จงรู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าการรอรับจากผู้อื่น ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีน้ำใจ และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
ข้าพเจ้าเชื่อและจะปฏิบัติตามกฎของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์
ผู้บำเพ็ญประโยชน์มีกฎซึ่งเปรียบได้กับหลักในการดำเนินชีวิต 10 ประการ ดังนั้นหากสมาชิกยอมรับในกฎทั้ง 10 ข้อของผู้บำเพ็ญประโยชน์ และพร้อมที่จะปฏิบัติตนตามกฎดังกล่าว สมาชิกผู้นั้นจะเจริญเติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นที่รักของผู้พบเห็นและมีเสน่ห์ในตนเอง

4.2 กฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์
ข้อ 1 ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
ข้อ 2 ซื่อสัตย์
ข้อ 3 ทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
ข้อ 4 เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่เป็นน้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ
ข้อ 5 สุภาพอ่อนน้อม
ข้อ 6 เมตตากรุณาต่อสัตว์
ข้อ 7 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง
ข้อ 8 อดทนต่อความยากลำบากด้วยใจร่าเริง
ข้อ 9 มัธยัสถ์
ข้อ 10 สุจริตพร้อมกายวาจาใจ
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ยึดถือกฎทั้ง 10 ข้อ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตนประสงค์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกทุกคนควรเข้าใจความหมายของกฎทั้ง 10 ข้อ ดังนี้

1. ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นผู้ที่เชื่อถือและวางใจได้ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ลั่นวาจาไปอย่างใด ใคร ๆ ก็ย่อมเชื่อว่าจริงหรือรับว่าจะทำสิ่งใดก็ต้องปฏิบัติอย่างดีที่สุดและให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ซื่อสัตย์
ผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ต่อชาติบ้านเมือง ต่อบิดา มารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนหัวหน้าหมวดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ และผู้ที่อยู่เหนือและใต้บังคับบัญชาทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
3. ทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ แม้ว่าบางครั้งจะต้องเสียสละความสุขของตนเอง อาจต้องเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นก็ต้องกระทำ ในกรณีที่เกิดสงสัยว่าควรจะทำการสิ่งใดก็ควรตั้งคำถามถามตัวเองว่า “ อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อผู้อื่น” และปฏิบัติตามสิ่งนั้น
4. เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่เป็นน้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ
ไม่ว่าสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ชาติใด ศาสนาใดก็ตามเมื่อพบผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่างถิ่น ควรทักทายก่อน และให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ เพราะเราถือว่าสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุกคนเป็นพี่น้องกันเพราะเรายึดมั่นในอุดมคติและหลักการเดียวกัน
5. สุภาพอ่อนน้อม
ผู้บำเพ็ญประโยชน์จะต้องเป็นผู้ที่มีกิริยาดี คือ สุภาพอ่อนน้อมกับคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่อาวุโสและอ่อนแอกว่า
6. เมตตากรุณาต่อสัตว์
ผู้บำเพ็ญประโยชน์จะต้องระลึกไว้เสมอว่าสัตว์ทุกชนิดเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ฉะนั้นควรจะเลี้ยงดูให้ดีตามสมควร มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทุกชนิด
7. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง
ทั้งของบิดา มารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนหัวหน้าหมู่ หัวหน้าหมวดโดยทันที แม้ว่าจะได้รับคำสั่งในสิ่งที่ไม่ชอบ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต้องปฏิบัติตามด้วยความหน้าชื่นตาบานและเต็มใจเสมอ
8. อดทนต่อความยากลำบากด้วยใจร่าเริง
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ควรจะทำใจให้ร่าเริงและยิ้มแย้มอยู่เสมอ แม้จะเหนื่อยยากลำบากเพียงใดก็ตาม ความลำบากและความทุกข์ทั้งหลายก็จะเบาบางลง
9. มัธยัสถ์
ผู้บำเพ็ญประโยชน์จะต้องระมัดระวังทรัพย์สมบัติของตนเองและผู้อื่น รู้จักจับจ่ายใช้สอย และเก็บหอมรอมริบ นอกจากนี้ผู้บำเพ็ญประโยชน์จะต้องรู้จักประหยัดเวลา โดยใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด
10. สุจริตพร้อมกาย วาจา ใจ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต้องไม่ทำลายและคิดร้ายต่อผู้อื่น แม้แต่การพูดจา ไม่ใช้คำหยาบหรือทำให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้อื่นได้รับความอับอาย

4.3 คติพจน์และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์

คติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์

เตรียมพร้อมเสมอ มีความหมายว่า เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ อันอาจเกิดได้ทุกโอกาส โดยพยายามเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และเตรียมของใช้บางอย่างที่จำเป็นติดตัวไว้เสมอ เช่น เตรียมเงินติดตัวไปพอที่จะใช้โทรศัพท์เมื่อจำเป็น มีกระดาษ ดินสอที่จะจดข้อความยามฉุกเฉิน และมีหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

คำขวัญของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลกต่างพยายามทำความดีทุกอย่าง อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งการทำความดี คือ การที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษนอกเหนือจากหน้าที่ประจำ

สัญญาณมือ

1. เรียกหัวหน้าหมู่ กำมือทั้งสองข้าง ชูนิ้วชี้ขึ้นระดับอก
bb01

 

 

 

 

 

 

2. เรียกลูกหมู่ กำมือทั้งสองข้างระดับอก
bb02

 

 

 

 

 

 

3. เรียกทั้งหมด กำมือทั้งสองข้างระดับอก หันฝ่ามือออก
bb03

 

 

 

 

 

 

4. เข้าแถวตอนลึก ยื่นแขนทั้งสองไปข้างหน้า หันฝ่ามือเข้าหากัน
bb04

 

 

 

 

 

 

 

5. เข้าแถวหน้ากระดาน เหยียดแขนทั้งสองไปข้างลำตัว ยกขึ้นระดับไหล่
bb05

 

 

 

 

 

 

6.เข้าแถวรูปครึ่งวงกลม กวาดแขนทั้งสองข้าง เป็นรูปครึ่งวงกลม
bb06

 

 

 

 

 

 

7. เงียบ ยกมือขวาขึ้นเหยียดตรงเหนือศีรษะ หันฝ่ามือออก
bb07

 

 

 

 

 

 

 

8. มาหาผู้เรียก ยกมือขวาขึ้นเหยียดตรงเหนือศีรษะ หันฝ่ามือเข้าแล้วโบกมือจากด้านหน้าไปด้านหลังหลายๆ ครั้ง
bb08

 

 

 

 

 

 

9. กระจายออกไป ยกมือขวาขึ้นเหยียดตรงเหนือศีรษะ แล้วโบกไปมาช้าๆ
bb09

 

 

 

 

 

 

 

10. ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่เป็นไร ปกติ ยกมือขวาขึ้นระดับไหล่ หันฝ่ามือออก แล้วโบกผ่านหน้าช้าๆ
bb10

 

 

 

 

 

 

11. ไปตามที่มือชี้ ชี้มือไปทางทิศใดทิศหนึ่ง
bb11

 

 

 

 

 

12.วิ่งมาเร็วๆ กำมือขวาทางด้านหน้า ยกขึ้นระดับเอว ยกขึ้นยกลงเร็วๆ
bb12

 

 

 

 

 

 

13. การแสดงรหัสและการทำความเคารพ (The Sign and Salute) 

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุกคนจะแสดงรหัสเมื่อกล่าวคำปฏิญาณตนและรับคำปฏิญาณ
bb13

 

 

 

 

 

ผู้บำเพ็ญประโยชน์แสดงความเคารพโดยการยืนตรง มือซ้ายแนบลำตัว ยกมือขวาแสดงความเคารพ (Salute) ให้นิ้วชี้จรดที่หางคิ้วขวา การทำความเคารพจะมีแบบเดียวไม่ว่าจะแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ( Full Uniform ) หรือไม่ก็ตาม

14. การจับมือทักทาย (The Left Hand Shake)
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลกจะจับมือทักทายด้วยมือซ้าย เพื่อแสดงความเป็นมิตรต่อกัน

bb14

แบบทดสอบที่ 3 เรื่อง ระบบหมู่

แบบทดสอบที่ 3
เรื่อง “ระบบหมู่”

จุดประสงค์  สามารถบอกความหมาย ความสำคัญและระบบการทำงานเป็นหมู่ได้

ให้สมาชิกเติมเครื่องหมาย ⁄ หน้าข้อความที่คิดว่าถูก และเติมเครื่องหมาย × หน้าข้อความที่คิดว่าผิด

……………. 1. ระบบหมู่คือ กลุ่มสมาชิกตั้งแต่ 4 – 8 คน (ไม่เกิน 8 คน) อยู่รวมกันเป็นหมู่ และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
……………. 2. ชื่อและสัญลักษณ์ประจำหมู่ สมาชิกในแต่ละหมู่จะเป็นผู้กำหนดขึ้น นิยมตั้งชื่อหมู่ตามชื่อดอกไม้
……………. 3. การตรวจสอบจำนวนสมาชิกและการแต่งกายเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหมวด
……………. 4. การบันทึกกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติในแต่ละคาบเรียนของหมู่ จะบันทึกลงในสมุดบันทึกประจำหมู่
……………. 5. แต่ละหมู่จะมีเอกลักษณ์ที่เหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้แก่ ชื่อหมู่และถุงอุปกรณ์ประจำหมู่
……………. 6. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ใช้หลักการในการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสพูด แสดงความคิดเห็นและแสดงออกได้เต็มที่
……………. 7. ผู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของหมู่คือหัวหน้าหมวด
……………. 8. การประชุมหัวหน้าหมู่ จะเลือกหัวหน้าหมู่ 1 คน เป็นประธานในการประชุม
……………. 9. รูปแบบของปกของสมุดบันทึกประจำหมู่ จะบอกหมวดที่ หมู่ ชื่อหมู่ รายชื่อ สมาชิกในหมู่
……………. 10. ถุงอุปกรณ์ประจำหมู่ควรนำเมื่อหัวหน้าหมวดบอกเท่านั้น

แบบทดสอบที่ 2 การจัดหมวดหมู่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 2
เรื่อง “การจัดหมวดหมู่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์”

จุดประสงค์  ามารถบอกวิธีการจัดหมวดหมู่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ถูกต้อง

ให้สมาชิกเติมเครื่องหมาย  ⁄  หน้าข้อความที่คิดว่าถูก และเติมเครื่องหมาย  × หน้าข้อความที่คิดว่าผิด

……………. 1. กลุ่มสมาชิกที่ใหญ่ที่สุดของผู้บำเพ็ญประโยชน์เรียกว่า “หมวด”
……………. 2. สมาชิก 1 หมวด ควรมีไม่เกิน 32 คน
……………. 3. สมาชิก 1 หมวดมีกี่หมู่ก็ได้
……………. 4. สมาชิกแต่ละหมู่ควรมีไม่เกิน 10 คน
……………. 5. หัวหน้าหมู่ได้มาจากการเลือกตั้งภายในหมู่
……………. 6. ผู้ช่วยหัวหน้าหมู่ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหมู่ในการดูแลสมาชิกในหมู่
……………. 7. การเลือกหัวหน้าหมู่ควรใช้ระบบอาวุโส
……………. 8. หัวหน้าหมู่ที่ลักษณะเผด็จการจะช่วยทำให้งานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
……………. 9. ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนเรียกว่าหัวหน้าหมวด
……………. 10. โครงสร้างการจัดหมวดหมู่ที่ถูกต้องเป็นไปตามโครงสร้างด้านล่าง
bp01