Category Archives: Uncategorized

แนวทางในการเรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 1 เรื่อง
“แนวทางในการเรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์”

จุดประสงค์ 1. สมาชิกสามารถบอกวิธีปฏิบัติตนในการเรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้
…………….2. สมาชิกสามารถบอกวิธีการประเมินผลวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้

ให้สมาชิกเติมเครื่องหมาย  ⁄  หน้าข้อความที่คิดว่าถูก และเติมเครื่องหมาย  × หน้าข้อความที่คิดว่าผิด

……………. 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ คือ เกรด 0 – 4
……………. 2. สมาชิกจะต้องแต่งเครื่องแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์มาเรียนทุกครั้ง
……………. 3. เมื่อมาถึงสถานที่เรียนให้นั่งลงให้เรียบร้อย
……………. 4. สถานที่ที่ใช้ในการเรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ คือ โรงอาหาร และสนาม
……………. 5. เวลาในการเรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์คือ วันพุธ คาบเรียนที่ 3
……………. 6. เมื่อเสร็จสิ้นการเรียน ท้ายชั่วโมงทุกครั้งสมาชิกจะต้องทำแบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
……………. 7. ทุกครั้งที่เรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์เรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
……………. 8. สมาชิกทุกคนจะต้องมีเวลาเรียนกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
……………. 9. หากมีความจำเป็น ไม่สามารถมาร่วมกิจกรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้สมาชิกจะต้องส่งใบลาที่หัวหน้าหมวด
……………. 10. รูปแบบการเรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประจะเป็นลักษณะการเล่นเกมร้องเพลง ดังนั้นสมาชิกทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม

 

เกมบทบาทสมมติเรื่องกฎ

1.ชื่อเกม …..เกมบทบาทสมมติเรื่องกฎ
2.วัตถุประสงค์
…..1.เพื่อให้สมาชิกรู้และเข้าใจความหมายของกฎ
…..2.สมาชิกนำไปปฏิบัติได้
3.จำนวนผู้เล่น ไม่เกิน 32 คน (4 หมู่)
4.สถานที่ ในห้องหรือลาน
5.สื่อ-อุปกรณ์
…..1.อุปกรณ์ประกอบการเล่น 4 ชุด ชุดละ 3-4 ชนิด ต่างกันเช่น หมู่ 1 ปากกา หมวก เครื่องคิดเลข ส้ม หมู่ 2 มีด หนังสือ ถุงพลาสติก แว่นตา เป็นต้น
…..2.บัตรคำสั่งให้แสดงบทบาทสมมติด้วยอุปกรณ์ที่ให้มาให้สัมพันธ์กับกฎ ข้อ……. จำนวน 4 ใบ (หมู่ละ 1 ใบ)
6.ระยะเวลา ให้เวลาซ้อม 2 นาที แสดงหมู่ละไม่เกิน 2 นาที
7.วิธีเล่น
…..1.หัวหน้าหมวดเรียกให้หัวหน้าหมู่เลือกอุปกรณ์หมู่ละ 1 ชุด พร้อมบัตร คำสั่ง 1 ใบ
…..2.ให้สมาชิกแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติด้วยอุปกรณ์ที่แจกให้ โดยให้สัมพันธ์กับกฎตามที่ระบุในบัตรคำสั่ง (ผูกเป็นเรื่องเดียวกัน)
…..3.ให้สมาชิกแสดงบทบาทสมมติทีละหมู่ เวลาไม่เกิน 2 นาที ขณะแสดง ให้หมู่อื่นสังเกตว่าบทบาทสมมติสัมพันธ์กับกฎข้อใด
…..4.หมู่ที่แสดงเสร็จแล้ว สมาชิกหมู่อื่นทายว่าแสดงบทบาทสมมติสัมพันธ์กับกฎข้อใดบ้าง(ให้บอกได้ไม่เกิน 4ข้อ)
…..5.หมู่ที่แสดงเฉลยว่าถูกต้องหรือไม่
8.กติกา ความเห็นแต่ละหมู่อาจไม่เหมือนกัน หัวหน้าหมวดควรอธิบายเพิ่มเติม
9.สรุปเกม
…..1. สมาชิกได้แสดงออก
…..2. สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจความหมายของกฎ
…..3. สมาชิกได้ช่วยกันคิด ช่วยกันลงมือปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์

เกมทดสอบกฎ

1. ชื่อเกม…..เกมทดสอบกฎ
2. วัตถุประสงค์ …..เพื่อให้สมาชิกจำกฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
3. จำนวนผู้เล่น …..ไม่เกิน 32 คน (4 หมู่)
4. สถานที่ …..ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์ ….. บัตรคำกฎแต่ละข้อ แยกเป็นคำ ๆ หมู่ละ 1 ชุด (ชุดละ 10 ชิ้น) มีตัวลวง(ใส่ซอง)
6. ระยะเวลา ….. 5 – 10 นาที
7. วิธีเล่น
…..1. สมาชิกเข้าแถวตอนลึก หมู่ละ 1 แถว
…..2. หัวหน้าหมวดแจกซองบัตรคำ หมู่ละ 1 ซอง ให้สมาชิกคนแรกถือ
…..3. หัวหน้าหมวดให้สัญญาณ สมาชิกคนที่ 1 วิ่งไปหน้าแถวของตนต่อบัตรคำ ต่อให้ได้ข้อความกฎที่ถูกต้อง
…..4. หัวหน้าหมวดให้สัญญาณ สมาชิกคนที่กำลังต่อบัตรคำ วิ่งกลับมาที่แถว
…..5. ตีมือสมาชิกคนต่อไปเพื่อเปลี่ยนไปต่อบัตรคำแทน
…..6. สมาชิกคนที่ 2 ทำเช่นเดียวกับสมาชิกคนที่ 1
8. กติกา
…..1 .เมื่อถึงเวลาพอสมควร ให้หัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ตรวจดูว่าถูกต้องหรือไม่
…..2. หมู่ไหนเรียงข้อความได้ถูกต้อง ตามลำดับข้อ ในเวลาน้อยที่สุด ชนะ
9. สรุปเกม
…..1. สมาชิกได้ทบทวนกฎ
…..2. สมาชิกร่วมมือกันทำกิจกรรม มีความสามัคคี

กระเป๋าถักโครเชต์

ด้วย ชุมนุมสายใยรักแห่งดวงตา จะได้ทำการจัดกิจกรรมถกไหมพรม ก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ ลองไปดูหรือศึกษาแบบลวดลายต่าง ๆ ของงานที่สำเร็จแล้วดูนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไร

กระเป๋าถักโครเชต์ครึ่งพระจันทร์เสี้ยวมนตรา
กระเป๋าถักโครเชต์ครึ่งพระจันทร์เสี้ยวมนตรา 
กระเป๋าถักโครเชต์ลายตาข่ายติดดอกไม้มุกสีขาว
กระเป๋าถักโครเชต์ลายตาข่ายติดดอกไม้มุกสีขาว 
กระเป๋าถักโครเชต์ปิ๊กแป๊กแบบใบใหญ่ทันสมัย
กระเป๋าถักโครเชต์ปิ๊กแป๊กแบบใบใหญ่ทันสมัย 
กระเป๋าถักโครเชต์ลายต่อดอกแบบถืออินแฟชั่น
กระเป๋าถักโครเชต์ลายต่อดอกแบบถืออินแฟชั่น 
กระเป๋าถักโครเชต์สามใบเถาพวงจันทร์เขียวฟ้าชมพู
กระเป๋าถักโครเชต์สามใบเถาพวงจันทร์เขียวฟ้าชมพู 
กระเป๋าถักโครเชต์ลายปุ่มใบเล็กกิ๊บเก๋
กระเป๋าถักโครเชต์ลายปุ่มใบเล็กกิ๊บเก๋ 
กระเป๋าถักโครเชต์สองแบบสองสไตล์ใบเล็กโดนใจ
กระเป๋าถักโครเชต์สองแบบสองสไตล์ใบเล็กโดนใจ 
กระเป๋าถักโครเชต์ใส่เหรียญลายวงกลมฟุตบอลสีน้ำตาลไหม้สลับสี
กระเป๋าถักโครเชต์ใส่เหรียญลายวงกลมฟุตบอลสีน้ำตาลไหม้สลับสี 
กระเป๋าถักโครเชต์แบบถือใส่ห่วงไม้ติดดอกไม้
กระเป๋าถักโครเชต์แบบถือใส่ห่วงไม้ติดดอกไม้ 
กระเป๋าถักโครเชต์หูรูดติดดอกไม้สีหวาน
กระเป๋าถักโครเชต์หูรูดติดดอกไม้สีหวาน 
กระเป๋าถักโครเชต์สะพายใส่เลื่อมแต่งสวยอินเทรนด์
กระเป๋าถักโครเชต์สะพายใส่เลื่อมแต่งสวยอินเทรนด์ 
กระเป๋าถักโครเชต์ระบายเจ็ดชั้นติดดอกไม้สายยาวสีชมพูสวยหวาน
กระเป๋าถักโครเชต์ระบายเจ็ดชั้นติดดอกไม้สายยาวสีชมพูสวยหวาน 
กระเป๋าถักโครเชต์แบบย่ามเล็กกิ๊บเก๋ดำชมพูเข้ม
กระเป๋าถักโครเชต์แบบย่ามเล็กกิ๊บเก๋ดำชมพูเข้ม 
กระเป๋าถักโครเชต์ใส่เครื่องเขียนการเรียนสีชมพูน้ำตาล
กระเป๋าถักโครเชต์ใส่เครื่องเขียนการเรียนสีชมพูน้ำตาล 
กระเป๋าถักโครเชต์เทรนด์วาไรตี้
กระเป๋าถักโครเชต์เทรนด์วาไรตี้ 
กระเป๋าถักโครเชต์ต่อดอกสามชั้นคอลเลคชั่นสวยเก๋
กระเป๋าถักโครเชต์ต่อดอกสามชั้นคอลเลคชั่นสวยเก๋ 
กระเป๋าถักโครเชต์ทรงตะกร้าผูกเชือกสีเหลืองสลับขาว
กระเป๋าถักโครเชต์ทรงตะกร้าผูกเชือกสีเหลืองสลับขาว 
กระเป๋าถักโครเชต์ถือสลับลายใบเล็กระบายพัด
กระเป๋าถักโครเชต์ถือสลับลายใบเล็กระบายพัด 
กระเป๋าถักโครเชต์ปิกแป๊กใส่เหรียญสีชมพูสายยาวน่ารัก
กระเป๋าถักโครเชต์ปิกแป๊กใส่เหรียญสีชมพูสายยาวน่ารัก 
กระเป๋าถักโครเชต์summerbagflower
กระเป๋าถักโครเชต์summer bagflower 
กระเป๋าถักโครเชต์ต่อดอกการะเกดบานสะพรั่ง
กระเป๋าถักโครเชต์ต่อดอกการะเกดบานสะพรั่ง 


รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วิทยาศาสตร์หรรษา

การอบรมปิโตรเลียมสำหรับครูวิทยาศาสตร์

ปิโตรเลียม


Read the rest of this entry

การทดลองใช้ weblog

ขณะนี้ ครูพิมพ์พร ดวงตา กำลังทดลองการทำ blog เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อดใจรออีกไม่นานนักเรียนจะได้เข้ามาใช้งานแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่นี่ค่ะ

การนำเสนอผลงานนักเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกคนที่เรียนรายวิชาวิทยศาสตร์ ว33101 ห้องใด หรือนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้นำเสนอผลงานให้ติดต่อด่วน